Mr.Yuan Mr.Yuan

苟正其身矣,于从政乎何有?不能正其身,如正人何?

目录
Shell 小工具 --- 改文件后缀名
/  

Shell 小工具 --- 改文件后缀名

简单实用版

for i in ./*.jpg;
	do mv "$i" "${i%.jpg}.png";
	done

./*.wpy 可以自己手动控制层级,要改几级就写几个 /* 就是


标题:Shell 小工具 --- 改文件后缀名
作者:K
地址:https://pala.icu/articles/2020/08/12/1597240293806.html